logo Soulbeats DJ's

Algemene voorwaarden

Soulbeats is een merknaam en onderdeel van Chasing sunsets B.V. Op alle onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


1.1 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Opdracht verleent aan Chasing Sunsets tot het verlenen van diensten of leveren of verhuren van Materiaal. Waaronder maar niet uitsluitend, het engageren van een artiest, boeken van een Foodtruck, kopen of verhuren van Materiaal, installeren of bedienen van Materiaal en/ of organiseren of produceren van een evenement.


1.2 Chasing Sunsets: Chasing sunsets B.V., gevestigd Hondiusstraat 20C, 6827 DE te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77152522, ook handelend onder Soulbeats, Pick up the party, Brandstof events, Buitengewoon Bubbels, Holy Dogs, tuinfeest.nl en lichtshow.nl.


1.3 Materiaal: alle producten, materialen, objecten, voertuigen en (elektrische) apparaten die Chasing Sunsets voor verkoop of verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, verpakking, flight cases en bekabeling.


1.4 Artiest: de (beroeps)beoefenaar of groep (beroeps)beoefenaars die zich jegens Chasing Sunsets heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te leveren. Onder (beroeps)beoefenaar wordt hier verstaan een DJ/ diskjockey, licht ontwerper, licht technicus, VJ/video-DJ, artiest, ontwerper, stylist, musicus, acteur, spreker, moderator, presentator of persoon die technische of artistieke bijstand verleent ten behoeve het evenement.


1.5 Foodtruck: de (beroeps)beoefenaar of groep (beroeps)beoefenaars die zich jegens Chasing Sunsets heeft verbonden bepaalde gerechten, dranken of muziek te leveren vanuit een mobiele stand of voertuig dat uitgerust is om voedsel te koken, bereiden en/ of serveren of drank/ cocktails te bereiden en/ of serveren of muziek ten gehore te brengen op een locatie. Onder (beroeps)beoefenaar wordt hier verstaan een foodtruck eigenaar, barpersoneel, koks of cateringpersoneel of event crew.


1.6 Partijen: alle betrokken partijen te weten Opdrachtgever, Artiest, Foodtruck en Chasing Sunsets.


1.7 Overeenkomst alle afspraken tussen Opdrachtgever en Chasing Sunsets in verband met de Opdracht die schriftelijk (waaronder inbegrepen elektronische communicatie) tussen partijen is overeengekomen.


1.8 Opdracht: de levering aan Opdrachtgever conform de Overeenkomst, zoals het engageren van artiesten, uitvoeren van licht- en geluidstechniek, verhuren van Materiaal, verzorgen van catering, recepties, workshops, evenementen en exploitaties in de ruimste zin van het woord, inclusief de organisatie, de levering van alle benodigde zaken en het ter beschikking stellen van het benodigde personeel en de benodigde locaties en zaken.


1.9 Annulering: De in schriftelijke vorm door Opdrachtgever gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten, Materiaal, Artiest of Foodtruck geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Chasing Sunsets gedane mededeling dat diensten, Materiaal, Artiest of Foodtruck geheel of gedeeltelijk niet geleverd zullen worden wegens het (gedeeltelijk) opzeggen van de Overeenkomst.


Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Chasing Sunsets.


2.2 Afwijkende bedingen, gewijzigde afspraken of (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever, leverancier, Foodtruck of Artiest gelden uitsluitend indien deze expliciet en schriftelijk door Chasing Sunsets zijn aanvaard en bevestigd.


MATERIAAL VERHUUR EN VERKOOP


Artikel 3 Huurperiode

3.1 Het materiaal wordt verhuurd voor een in de Overeenkomst beschreven periode van minimaal 1 huurdag en tegen de prijs zoals in de Overeenkomst is vermeld.


3.2 Een huurperiode vangt aan om 12:00 uur op de in de Overeenkomst overeengekomen begindatum en moet op de begindatum tussen 11:00 en 12:00 uur worden opgehaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


3.3 Ook als Opdrachtgever het Materiaal later dan het schriftelijk overeengekomen tijdstip ophaalt, blijft de volledige overeengekomen huurprijs verschuldigd.


3.4 Een huurperiode eindigt op de in de Overeenkomst overeengekomen einddatum om 10:00 uur en moet op de einddatum tussen 9:00 en 10:00 uur worden terugbezorgd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


3.5 Chasing Sunsets zal het verhuurde Materiaal na retournering inspecteren. Opdrachtgever heeft het recht om bij deze inspectie aanwezig te zijn.


3.6 Indien Opdrachtgever het Materiaal later dan het schriftelijk overeengekomen tijdstip, niet of niet compleet, terugbrengt, om welke reden dan ook, dan is de Opdrachtgever in gebreke zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is dan gehouden een schadevergoeding te betalen zijnde de huurprijs per dag voor iedere dag waarmee de overeengekomen huurperiode wordt overschreden, vermeerderd met 50% van die huurprijs


3.7 Indien Opdrachtgever het Materiaal vervuild en/ of beschadigd terugbrengt, om welke reden dan ook, dan is de Opdrachtgever in gebreke zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is dan gehouden de kosten voor het herstel van het beschadigde Materiaal, alsmede de huurprijs van het beschadigde Materiaal per dag voor iedere dag die met het herstel van het beschadigde Materiaal gemoeid is, te betalen.


3.8 Het gehuurde Materiaal moet door Opdrachtgever worden opgehaald en teruggebracht bij het magazijn van Chasing Sunsets, Hondiusstraat 20C in Arnhem, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat Chasing Sunsets de Materialen, tegen een afgesproken vergoeding, op een afgesproken locatie en tijdstip bezorgd of ophaalt.


Artikel 4 Legitimatie en borg bij huur Materiaal

4.1 Alvorens Materiaal achter te laten op een afgesproken locatie of mee te geven aan Opdrachtgever, zal Chasing Sunsets Opdrachtgever verzoeken zijn of haar mobiel nummer te verstrekken en zich te legitimeren met een in Nederland rechtsgeldig legitimatiebewijs. Chasing Sunsets zal het legitimatiebewijs controleren, een kopie maken en deze kopie tijdelijk bewaren totdat het Materiaal volledig is teruggebracht en gerelateerde facturen zijn voldaan. Ook is het Chasing Sunsets toegestaan een borg te vragen voor de gehuurde materialen.


4.2 Indien Opdrachtgever niet aan hetgeen zoals benoemd in artikel 4, lid 1, kan of wil voldoen dan is Chasing Sunsets gerechtigd de Materialen niet mee te geven of niet af te leveren op de afgesproken locatie, maar blijft Opdrachtgever de volledige overeengekomen huurprijs verschuldigd. Eventuele extra transportkosten voor het opnieuw aanbieden van de Materialen zijn voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 5 Gebruik en werking Materiaal

5.1 Opdrachtgever dient het gehuurde direct na ontvangst te controleren op gebreken of beschadigingen. Gebreken of beschadigingen die bij aflevering niet schriftelijk door Chasing Sunsets zijn vermeld, dient Opdrachtgever zo snel mogelijk, maar in ieder geval, voor ingebruikname en binnen 4 uur na ontvangst, aan Chasing Sunsets te melden.


5.2 Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde Materiaal buiten schuld van de Opdrachtgever is ontstaan, heeft de Opdrachtgever recht op vervanging van het betreffende Materiaal gedurende de verdere duur van de Overeenkomst, mits bij Chasing Sunsets voorradig. Indien niet voorradig, dan zal Chasing Sunsets een alternatief aanbieden of een billijke schadevergoeding betalen, tot ten hoogste de factuurwaarde in de Overeenkomst, exclusief BTW, van het betreffende Materiaal.


5.3 Opdrachtgever verklaart door het ondertekenen van de ontvangstbevestiging dat hij/ zij het Materiaal in goede conditie en onbeschadigd heeft ontvangen en dat het Materiaal beantwoord aan het doel waarvoor hij/ zij de apparatuur huurt.


5.4 Opdrachtgever verklaart door het aangaan van de Overeenkomst dat hij/ zij bekend is met de werking van het Materiaal.


5.5 Door Chasing Sunsets geleverde elektrische apparatuur is niet waterdicht of stofdicht, tenzij expliciet in de Overeenkomst aangegeven met een IP65 kwalificatie of hoger.


5.6 Opdrachtgever zal het Materiaal uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gemaakt is en als een goed huisvader met het Materiaal omgaan


5.7 Opdrachtgever zal zorgen voor een passende, veilige en droge opslag van het Materiaal.


5.8 Opdrachtgever is verplicht een door Chasing Sunsets gemachtigde persoon op verzoek van Chasing Sunsets, per direct vrije toegang te verschaffen tot de locatie, erven, gebouwen waar de gehuurde Materialen worden opgeslagen of gebruikt. Dit om eventuele reparties te kunnen uitvoeren, de Materialen te kunnen controleren op correct gebruik/ correcte opslag of om de Materialen te kunnen ophalen.


5.9 Het is Opdrachtgever niet toegestaan, zonder schriftelijk toestemming van Chasing Sunsets, het gehuurde Materiaal onder te verhuren, in bruikleen te geven aan derden, onderdelen te vervangen of overige wijzigingen aan het Materiaal aan te brengen.


Artikel 6 Meldingsplicht storing, schade of diefstal Materiaal

6.1 Indien er tijdens de huurperiode een storing in of aan het Materiaal voordoet, dient Opdrachtgever dit telefonisch direct te melden aan Chasing Sunsets. In overleg wordt dan bepaalt hoe dit op te lossen.


6.2 Opdrachtgever mag zonder nadrukkelijke toestemming van Chasing Sunsets zelf geen reparaties uitvoeren aan Materiaal. Het is nooit toegestaan om elektrische apparatuur te openen of aan te passen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele (extra) schade door het niet (tijdig) melden van storingen of het zelf repareren/ aanpassen van Materiaal.


6.3 In het geval van diefstal, verlies of molest zal Opdrachtgever direct na constatering melding doen bij Chasing Sunsets. Tevens zal Opdrachtgever terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin de diefstal, het verlies of molest plaats vond en terstond een kopie van deze aangifte verstrekken aan Chasing Sunsets.


6.4 Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichting niet nakomt dan is hij/ zij naast het vergoeden van de nieuwwaarde van het verloren gegane of (economisch) onherstelbaar beschadigde Materiaal ook een schadevergoeding voor gemiste huurinkomsten verschuldigd tot Chasing Sunsets weer over hetzelfde Materiaal beschikt om te verhuren.


Artikel 7 Verzekeringen Materiaal

7.1 Zodra het gehuurde Materiaal het magazijn van Chasing Sunsets verlaat, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor alle schade die aan de Materialen optreedt alsook voor verlies, molest of diefstal van het gehuurde Materiaal.


7.2 Opdrachtgever wordt nadrukkelijk geadviseerd het gehuurde Materiaal gedurende de huurperiode toereikend te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s zoals diefstal, molestschade of verlies, bij een solide verzekeringsmaatschappij.


INZET VAN ARTIEST


Artikel 8 Artiesten

8.1 Artiest is verplicht tijdig aanwezig te zijn, met alle Materialen die voor de uitvoering van zijn/ haar opdracht noodzakelijk zijn en in de opdrachtbevestiging door Chasing Sunsets zijn benoemd.


8.2 Opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de prestatie van de Artiest.


8.3 Indien Artiest op weg naar de opdracht oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zullen Chasing Sunsets en Opdrachtgever direct telefonisch door Artiest worden gewaarschuwd. Opdrachtgever stelt hiervoor een mobiel telefoonnummer van een contactpersoon aan Chasing Sunsets ter beschikking.


8.4 Voor de Artiest en bijbehorende crew is een door Opdrachtgever gefaciliteerde parkeerparkeerplaats beschikbaar binnen een straal van 300 meter voor de door de crew gebruikte vervoersmiddelen. Reiskosten, parkeerkosten en overige kosten (zoals tol of een overtocht met een veerboot) zijn voor rekening van Opdrachtgever en zullen na het optreden door Chasing Sunsets in rekening worden gebracht.


8.5 Opdrachtgever verstrekt Artiest bij aanvang van het optreden het voor het evenement toegestane maximale gemiddeld geluidsniveau in dB(A) ter plaatse. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het geproduceerde geluidsniveau en zal zelf geluidsmetingen doen om te controleren of het toegestane geluidsniveau wordt overschreden. Bij overschrijding zal Opdrachtgever Artiest per direct in kennis stellen en is Artiest gehouden het geluidsniveau in opdracht van Opdrachtgever te verlagen.


8.6 Indien een omwonende een Artiest of medewerker van Chasing Sunsets aanspreekt op overlast dan zal Opdrachtgever deze omwonende te woord staan en een oplossing zoeken. Het is Artiest ten alle tijden toegestaan het geluidsvolume van het optreden terug te brengen naar een lager geluidsniveau.


8.7 Indien een omwonende, bezoeker, BOA of politie, Opdrachtgever aanspreekt op overlast of onregelmatigheden door het optreden van Artiest en/ of gebruik van het Materiaal dan zal Opdrachtgever de Artiest of een medewerker van Chasing Sunsets direct inlichten zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.


8.8 Indien een handhaver (bijvoorbeeld BOA of politieagent) Opdrachtgever, een Artiest of medewerker van Chasing Sunsets aanspreekt op (geluids)overlast waarbij Opdrachtgever niet over een op dat moment voor de geluidsproductie of uitvoering benodigde aantoonbare ontheffing of vergunning lijkt of blijkt te beschikken, dan is het Artiest toegestaan de uitvoering te stoppen of aan te passen naar een toegestaan niveau. Opdrachtgever blijft dan gehouden het volledig overeengekomen bedrag te voldoen en heeft geen recht op schadevergoeding wegens het aanpassen of onderbreken van het optreden.


8.9 Chasing Sunsets en Artiest zijn bevoegd een Overeenkomst te annuleren indien er aanwijzingen bestaan dat het karakter of publiek van een evenement zodanig anders zal zijn dan bij het afsluiten van de Overeenkomst door Opdrachtgever is aangegeven/ overgebracht en waarbij Chasing Sunsets de Overeenkomst niet gesloten zou hebben als zij hiervan op de hoogte was geweest. Chasing Sunsets en/ of de Artiest is hierbij in geen geval gehouden tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever en/ of betrokken derden.


8.10 Het is Opdrachtgever niet toegestaan foto’s, video of ander beeldmateriaal van Artiest te maken, te publiceren en/ of anderszins te gebruiken zonder schriftelijk toestemming van Artiest of haar management.


8.11 Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat Artiest en maximaal twee (crew)medewerkers tijdens de uitvoering recht hebben op 2 consumptie per uur.


8.12 Opdrachtgever verklaart indien de Artiest gebruik maakt van Riders (wensen-/ eisenlijst) en deze door de Artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met Chasing Sunsets van toepassing zijn verklaard op de uitvoering van de Overeenkomst, deze Riders ook door de Opdrachtgever zullen worden nageleefd en/of gerespecteerd. Chasing Sunsets zal in het voorkomende geval Opdrachtgever per omgaande informeren over de door de Artiest gehanteerde Riders.


Artikel 9 BUMA, STEMRA, SENA-rechten

9.1 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle vereiste vergunningen en eventuele kosten voor eigen rekening te dragen, met betrekking tot Buma, STEMRA, SENA-rechten (of SABAM bij een optreden in België of GEMA bij een optreden in Duitsland), die voortvloeien uit het door Chasing Sunsets of een geëngageerde Artiest ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door Chasing Sunsets beschikbaar gesteld Materiaal. Opdrachtgever vrijwaart Chasing Sunsets tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA, STEMRA, SENA, SABAM (België), GEMA (Duitsland).


9.2 Opdrachtgevers die gebruik maken van een horeca of evenementlocatie adviseren wij na te vragen of de locatie reeds een voor het evenement geldige Buma, STEMRA, SENA Overeenkomst heeft.


INZET VAN FOODTRUCK


Artikel 10 Foodtrucks

10.1 Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat boeking van Foodtruck gaat op basis van beschikbaarheid. Pas nadat Opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven op het, door Chasing Sunsets, inzake de boeking, uitgebrachte voorstel en Chasing Sunsets de beschikbaarheid, na dit akkoord, schriftelijk heeft bevestigd, is de boeking en de boekingsdatum van de Foodtruck definitief.


10.2 Mochten gasten van Opdrachtgevers een speciaal dieet volgen, vegetarisch, veganistisch zijn, halal vlees wensen of een voedselallergie hebben, dan kan Opdrachtgever tot uiterlijk 14 dagen voor het evenement Foodtruck verzoeken hier rekening mee te houden. Foodtrucks proberen altijd om mee te werken, maar alleen als ze dit voor het aangaan van de Overeenkomst hebben bevestigd, zijn ze gehouden aan speciale dieetwensen te voldoen. Foodtrucks mogen voor aanvullende verzoeken een meerprijs rekenen.


10.3 Opdrachtgever kan het in de Overeenkomst vastgelegde aantal gasten (en dus gerechten en/of dranken) waarvoor Foodtruck is geboekt, tot 2 weken voor het evenement, wijzigen door dit schriftelijk aan Chasing Sunsets door te geven, waarna Chasing sunsets is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde prijzen aan te passen. Bij het verhogen van het aantal gasten zal de prijs stijgen. Bij vermindering van het aantal gasten, daalt de prijs niet altijd, omdat Foodtrucks een minimumafname van het aantal gerechten in rekening brengen.


10.4 Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de afmetingen van Foodtruck en garandeert Foodtruck dat deze veilig, praktisch haalbaar, via een verharde goed begaanbare weg, op de plaats van bestemming en weer terug kan komen.


10.5 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende parkeerplaatsen op of nabij de evenementlocatie om transportauto(‘s) en/ of (auto)aanhanger behorende bij Foodtruck gedurende de periode van opbouw tot en met afbouw te parkeren.  Bijkomende parkeerkosten worden op basis van nacalculatie doorberekend aan Opdrachtgever.


10.6 Foodtruck is minimaal een uur van tevoren aanwezig, met alle Materialen, dranken en/ of gerechten die voor de uitvoering van zijn/ haar opdracht noodzakelijk zijn en in de Opdrachtbevestiging zijn benoemd.


10.7 Indien Foodtruck op weg naar de opdracht oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zullen Chasing Sunsets en Opdrachtgever direct telefonisch door Foodtruck worden gewaarschuwd. Opdrachtgever stelt hiervoor een mobiel telefoonnummer van een contactpersoon aan Chasing Sunsets ter beschikking.


10.8 Opdrachtgever draagt zorg voor het in de offerte en/ of Opdrachtbevestiging genoemde aantal vrije, stabiel functionerende, stroomgroepen 220V en/ of krachtstroom, op maximaal 20 meter van de plaats waar de Foodtruck wordt geplaatst. Alsmede de beschikbaarheid van stromend drinkwater. Eventuele kosten voor elektra en water, gerelateerd aan de inzet van Foodtruck zijn voor rekening van Opdrachtgever.


10.9 Als de in de Overeenkomst benoemde elektra- en/ of watervoorzieningen niet of niet goed functionerend bij aankomst van de Foodtruck beschikbaar zijn, dan kan de Foodtruck geen garantie geven dat de catering op tijd gereed is voor consumptie en Foodtruck is dan gerechtigd, evenredig aan de nog beschikbare tijd tot de afgesproken eindtijd, minder of andere gerechten te serveren, waarbij Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd blijft.


10.10 Eventuele kosten voor schoonmaak van de (evenement)locatie en verwerking van het afval gerelateerd aan de inzet van Foodtruck zijn voor rekening van Opdrachtgever.


10.11 Chasing Sunsets en Foodtruck zijn bevoegd een Overeenkomst te annuleren indien er aanwijzingen bestaan dat het karakter of publiek van een evenement zodanig anders zal zijn dan bij het afsluiten van de Overeenkomst door Opdrachtgever is aangegeven/ overgebracht en waarbij Chasing Sunsets de Overeenkomst niet gesloten zou hebben als zij hiervan op de hoogte was geweest. Chasing Sunsets en/ of de Foodtruck is hierbij in geen geval gehouden tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever en/ of betrokken derden.


OVERIGE


Artikel 11 Annulering Overeenkomst

11.1 Indien Opdrachtgever een Overeenkomst met Chasing Sunsets voor het huren van Materiaal, om welke reden dan ook, wil annuleren dan gelden daarvoor, ongeacht de reden of omstandigheden, de volgende voorwaarden:


tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode is annulering kosteloos;

29 tot 15 dagen voor aanvang van de huurperiode is Opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd;

14 tot 8 dagen voor de aanvang van de huurperiode is Opdrachtgever 45% van de overeengekomen prijs verschuldigd;

7 dagen tot 1 dag voor de aanvang van de huurperiode is Opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd;

Op de dag van aanvang van de huurperiode is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

11.2 Indien Opdrachtgever een Overeenkomst met Chasing Sunsets voor het engageren van een Artiest, om welke reden dan ook, wil annuleren dan gelden daarvoor, ongeacht de reden of omstandigheden, de volgende voorwaarden:


tot 31 dagen voor aanvang van het optreden is Opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs voor artiest verschuldigd;

31 dagen of korter voor het optreden is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs voor artiest verschuldigd;

11.3 Indien Opdrachtgever een Overeenkomst met Chasing Sunsets voor het boeken van een Foodtruck, om welke reden dan ook, wil annuleren dan gelden daarvoor, ongeacht de reden of omstandigheden, de volgende voorwaarden:


tot 180 dagen voor aanvang van de Foodtruck inzet is annulering kosteloos;

180 tot 60 dagen voor aanvang van de Foodtruck inzet is Opdrachtgever 15% van de overeengekomen prijs verschuldigd;

60 tot 30 dagen voor aanvang van de Foodtruck inzet is Opdrachtgever 45% van de overeengekomen prijs verschuldigd;

30 tot 7 dagen voor de aanvang van de Foodtruck inzet is Opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd;

7 dagen tot 1 dag voor de aanvang van de Foodtruck inzet is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

11.4 Uitzondering op hetgeen bepaalt in artikel 11, lid 1,2 en 3 zijn de volgende bijzondere omstandigheden:


In het geval van landelijke overheidsmaatregelen bij een pandemie, waardoor het evenement, buiten de schuld om van Opdrachtgever, waarvoor Materiaal, Artiest en/ of Foodtruck is geboekt, van overheidswege niet door mag gaan;

In het geval van overlijden van eerste- of tweedegraads familieleden van Opdrachtgever waardoor het evenement van Opdrachtgever, waarvoor Materiaal, Artiest en/ of Foodtruck is geboekt, niet door zal gaan;

waarbij -opdrachtgever-, Chasing Sunsets, Artiest en/ of Foodtruck uiterlijk binnen zeven dagen, nadat een van bovenstaande (artikel 11.4) gebeurtenissen zich voordoet, kan verzoeken een vervangende uitvoeringsdatum vast te stellen, die uiterlijk zes maanden ligt na de oorspronkelijk overeengekomen datum.


Artikel 12 Bijzondere bepalingen

12.1 Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van de medewerkers, Foodtrucks en Artiesten van of geëngageerd door Chasing Sunsets op de locatie. Indien de omstandigheden dit tijdens de opbouw, afbouw of uitvoering van de opdracht noodzakelijk maken, zorgt Opdrachtgever voor een professionele ordedienst ter plaatse.


12.2 Indien de uitvoering van de Overeenkomst in de open lucht plaats vindt dan zorgt Opdrachtgever dat in het geval van (voorspelde) regen, zonkracht 7 of hoger, windkracht 4 of hoger of bij kans op waterschade, Materiaal, Foodtruck en Artiest deugdelijk afgeschermd en overdekt staan, zodat water, stof of weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen aanbrengen aan Artiest, Foodtruck of Materialen.


12.3 Indien er op de locatie waar een Foodtruck of Materiaal is opgebouwd water, schuim, confetti, bellenblaas, zand of andere stoffen gebruikt worden die schadelijk kunnen zijn voor de Foodtruck of het Materiaal, dan is Opdrachtgever verplicht om ervoor te zorgen dat de Foodtruck of het Materiaal hierdoor niet wordt gemolesteerd of beschadigd.


12.4 Opdrachtgever verklaart door ondertekening van de Overeenkomst ervan op de hoogte te zijn, welke maten het gehuurde Materiaal of de Foodtruck heeft. Geringe verschillen (maximaal 10%) in schriftelijk bevestigde maten versus de werkelijke maten, geven Opdrachtgever geen recht op korting. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor dat de gehuurde Materialen passen en veilig geplaatst worden op de plek waar ze geplaatst (moeten) worden.


12.5 Opdrachtgever dient, voor eigen rekening, zelf zorg te dragen voor (lokale) (evenement) vergunningen, ontheffingen of toestemmingen van betrokkenen die benodigd zijn voor uitvoering van de met Chasing Sunsets omschreven opdracht.


12.6 Indien Chasing Sunsets Materialen moet plaatsen of opbouwen op locatie dan draagt Opdrachtgever er zorg voor dat het Materiaal door Chasing Sunsets bij de overeengekomen locatie kan worden afgeleverd en opgehaald op maximaal 25 meter van de plaats waar het Materiaal wordt geïnstalleerd via een laadroute die deugdelijk verhard is. Indien dit niet mogelijk is dan vermeldt Opdrachtgever dit per e-mail uiterlijk 7 dagen vooraf bij Chasing Sunsets en zorgt Opdrachtgever, voor haar rekening, bij de opbouw en afbouw voor voldoende personen en/ of transportmiddelen om het Materiaal bij opbouw op de locatie en bij afbouw in het transportmiddel van Chasing Sunsets te kunnen krijgen, indien niet voorafgaand schriftelijk overeen gekomen is dat Chasing Sunsets voor extra medewerkers zorg zou dragen.


12.7 Indien Chasing Sunsets Materiaal moet plaatsen of opbouwen op een locatie die niet op de begane grond is, dan moet Opdrachtgever dat altijd voor het afsluiten van de Overeenkomst aan Chasing Sunsets doorgeven. In overleg kan dan worden bepaald of het überhaupt mogelijk is om het Materiaal te plaatsen op de gewenste locatie en tegen welke kosten.


12.8 Indien Chasing Sunsets elektrische apparaten moet opbouwen en installeren of een Foodtruck levert op een locatie dan garandeert Opdrachtgever dat het in de Overeenkomst aangegeven aantal vrije groepen van 220 volt/ 16 ampère of krachtstroom, deugdelijk werkend, veilig en geaard bij aankomst beschikbaar is. De kosten van elektriciteit en overige nutsvoorzieningen komen voor rekening van Opdrachtgever.


12.9 Indien Chasing Sunsets elektrische apparaten moet opbouwen en installeren op een locatie dan mag de stroomvoorziening maximaal 20 meter van de opbouwplaats van de elektrische apparaten verwijderd zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


12.10 Chasing Sunsets mag tijdens het evenement foto’s of video’s maken ter promotie van haar diensten, Artiest en Materiaal. Deze foto’s en video’s worden gebruikt op onze websites, social media kanalen en promotiematerialen. Vanzelfsprekend zal Chasing Sunsets smaakvol en discreet met dit materiaal omgaan. Personen die op deze beelden of video’s duidelijk herkenbaar te zien zijn en bezwaar hebben tegen de publicatie waar zij op staan, kunnen Chasing Sunsets benaderen met het verzoek hun herkenbare beeltenis te verwijderen. Chasing Sunsets zal hier respectvol mee omgaan en waar redelijkerwijs mogelijk opvolging aan geven.


12.11 Het door Opdrachtgever niet voldoen aan een of meerdere bijzondere bepaling(en) in Artikel 12 geeft Chasing Sunsets het recht om haar diensten en het overeengekomen Materiaal en/ of de Artiest niet te leveren, te vertragen, de levering voor afloop van de Overeenkomst te beëindigen of qua aard en omvang aan te passen, waarbij opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag voor de Overeenkomst blijft verschuldigd en geen hierdoor ontstane schade kan vorderen op Chasing Sunsets.


Artikel 13 Meerwerk

13.1 Wanneer Opdrachtgever een andere duur of gewijzigde werkzaamheden van medewerkers of Artiest, of meer of gewijzigd Materiaal of een andere duur, andere gerechten of andere aantallen van Foodtruck, van Chasing Sunsets vraagt dan in de Overeenkomst overeengekomen, dan kan dat leiden tot meerwerk en extra kosten voor Opdrachtgever.


13.2 Indien de omstandigheden op locatie anders zijn dan vooraf besproken, noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden niet tijdig worden opgeleverd, of aanvullend Materiaal nodig is om de Overeenkomst goed uit te kunnen voeren, kan dat leiden tot meerwerk. Eventueel meerwerk of extra door Chasing Sunsets gemaakte kosten die niet het gevolg is of zijn van omstandigheden die aan Chasing Sunsets kunnen worden toegerekend, worden separaat als meerwerk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.


13.3 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan wijzigen als er van meerwerk, of gewijzigde omstandigheden sprake is.


Artikel 14 Betaling

14.1 Opdrachtgever ontvangt na (digitale) ondertekening van of schriftelijk akkoord per e-mail op een Overeenkomst met Chasing Sunsets een aanbetalingsfactuur, inclusief BTW. Deze factuur moet Opdrachtgever via bankbetaling, onder vermelding van het factuurnummer, op rekening van Chasing Sunsets, voor de vervaldatum, voldoen.


14.2 Het staat de opdrachtnemer vrij borg te vragen voor te verhuren Materiaal of een aanbetaling bij het boeken van een Foodtruck of Artiest. Deze borg moet betaald worden voordat het Materiaal wordt opgehaald -of- indien overeengekomen, gebracht.


14.3 Voor alle overige facturen geldt een betaaltermijn van 14 dagen.


14.4 Prijswijzigingen zijn voorbehouden, met uitzondering van tarieven die schriftelijk en expliciet in de Overeenkomst zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever en Chasing Sunsets en die op de overeengekomen datum, tegen de overeengekomen afspraken kunnen worden uitgevoerd.


14.5 Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen 12 (twaalf) euro per aanmaning. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente op de openstaande vordering.


14.6 Het door Opdrachtgever niet (tijdig) voldoen aan de betaling van een of meerdere facturen geeft Chasing Sunsets het recht om haar diensten en het overeengekomen Materiaal, de Foodtruck en/ of de Artiest niet te leveren, te vertragen, de levering voor afloop van de Overeenkomst te beëindigen of qua aard en omvang aan te passen, waarbij Opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag voor de Overeenkomst blijft verschuldigd en geen hierdoor ontstane schade kan vorderen op Chasing Sunsets.


Artikel 15 Uitvoering Overeenkomst

15.1 Chasing Sunsets zal zich naar beste kunnen inspannen om de Overeenkomst uit te voeren.


15.2 Chasing Sunsets is gerechtigd bij en voor de uitvoering van de Overeenkomst derden (externe leveranciers zoals, doch niet uitsluitend, artiesten, foodtruckers, cateringpersoneel, technici, bartenders, ontwerpers, chauffeurs en stagecrew) in te schakelen. Deze derden worden zorgvuldig geselecteerd, maar Chasing Sunsets kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het handelen en/ of nalaten van deze derden. Wel verplicht Chasing Sunsets zich om problemen die ontstaan door, door Chasing Sunsets ingeschakelde derden, naar beste kunnen op te lossen.


15.3 Geringe of redelijkerwijs niet te voorkomen afwijkingen of esthetische verschillen in de uitvoering of praktijk, ten opzichte van foto’s, video’s of beschrijvingen van een concept, optreden, lichtshow, Materiaal, Foodtruck of Artiest, op de websites van Chasing Sunsets, in uitgebrachte voorstellen, promotiemateriaal, uitgewerkte concepten, opdrachtbevestigingen of aanbiedingen, geven een Opdrachtgever geen recht op korting of annulering.


15.4 Voor werkzaamheden waarvoor een termijn voor oplevering is overeengekomen is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet Opdrachtgever Chasing Sunsets schriftelijk in gebreke stellen.


15.5 Als Materialen, Foodtrucks of Artiesten die in de Overeenkomst beschreven zijn, onverhoopt tijdens de huurperiode (deels) niet beschikbaar zijn, dan mag Chasing Sunsets een voor haar redelijkerwijs haalbaar, soortgelijk alternatief leveren. Bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een vervangende DJ als de geboekte DJ zich ziek meldt, een andere foodtruck als een oldtimer onverwacht stuk gaat of een vervangend type luidspreker als het overeengekomen type luidspreker beschadigd terug is gekomen van een eerdere verhuuropdracht. Dit geeft Opdrachtgever geen recht op korting, maar Chasing Sunsets mag ook eventuele hiervoor gemaakte extra kosten niet extra in rekening brengen.


Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, molest, verlies of diefstal van het geleverde Materiaal, gedurende de periode dat Materiaal het magazijn Chasing Sunsets in Arnhem verlaat tot het moment dat in het magazijn van Chasing Sunsets is teruggebracht en door een medewerker van Chasing Sunsets is geaccepteerd als compleet en onbeschadigd en in ontvangst is genomen.


16.2 Een tekortkoming kan Chasing Sunsets niet worden toegerekend indien deze te wijten is aan overmacht Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, brand, weers- en verkeersomstandigheden, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en het geval dat Chasing Sunsets door haar leveranciers of onderaannemers – om welke reden dan ook in redelijkheid niet tot uitvoering kan overgaan.


16.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is Chasing Sunsets, onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van de Overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Chasing Sunsets.


16.4 Ingeval Chasing Sunsets aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van Chasing Sunsets beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst met Opdrachtgever, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


16.5 Chasing Sunsets is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Chasing Sunsets is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.


Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever en Chasing Sunsets in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.


17.2 Op alle met Chasing Sunsets gesloten Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.


17.3 Alle geschillen die tussen Opdrachtgever en Chasing Sunsets mochten ontstaan, zullen in eerste instantie wordt beslecht door de rechtbank te Arnhem.